Algemene voorwaarden Telmastaal N.V.

Algemeen
Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Telmastaal N.V., statutair gevestigd te ‘s-Heerenberg (gem. Montferland), hierna te noemen Telmastaal, in haar verhouding met elk van haar contractpartners, hierna te noemen opdrachtgever.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Telmastaal zaken en/of werkzaamheden van welke aard ook aan opdrachtgever verkoopt en levert respectievelijk verricht, ook indien deze zaken of werkzaamheden niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Iedere aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd. Orders, op welke wijze dan ook gegeven, zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke acceptatie door Telmastaal. Ook toezeggingen en aanbiedingen respectievelijk afspraken, gedaan respectievelijk gemaakt door Telmastaals vertegenwoordigers of werknemers, zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Telmastaal.

1.3 Door Telmastaal uitgebrachte offertes blijven geldig gedurende 14 (veertien) dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4 Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en verdere omschrijvingen, deel uitmakend van de offertes, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Deze gegevens zijn slechts bindend indien zulks tussen partijen uitdrukkelijk wordt overeengekomen. Details behoeven niet te worden verstrekt.

2. Prijs en betaling

2.1 Alle prijzen van Telmastaal zijn exclusief omzetbelasting (b.t.w.) en andere heffingen, die door of namens de overheid worden opgelegd.

2.2 Alle prijzen van Telmastaal zijn gebaseerd op levering in onverpakte staat ,,af magazijn Telmastaal’’.

2.3 Eventuele, bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging(en) van de ten laste van Telmastaal komende kosten, welke verhoging(en) zich niet eerder dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst voordoet/voordoen en na het sluiten van de overeenkomst voordoet/voordoen en rechtstreeks of indirect van invloed is/zijn op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, verhogingen van consentgelden, accijnzen, belastingen, depreciatie van de munteenheid, waarin betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijziging van douanekosten et cetera, kan/kunnen vanaf het moment van die verhoging(en) aan opdrachtgever worden doorberekend. Wijzigingen van de wereldmarktprijs van ruwe materialen zullen in ieder geval aan opdrachtgever worden doorberekend, ook als wijziging zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij door Telmastaal bij het aangaan van de overeenkomst is aangegeven, dat de verkochte zaken wegens de aard of hoeveelheid ervan voor de tijdens het sluiten van de koopovereenkomst geldende prijs worden verkocht.

2.4 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, dient de bedongen verkoopprijs -dan wel de conform art.

2.3 gewijzigde verkoopprijs- contant bij levering te worden voldaan.

2.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

2.6 Betaling dient zonder uitzondering plaats te vinden ten kan tore van Telmastaal aan de directie of procuratiehouders of door overschrijving van het verschuldigde naar één van haar giro- of bankrekeningen. Telmastaal is bevoegd de vordering bij wissel te disponeren. Betaling op andere wijze, daaronder begrepen terhandstelling aan andere werknemers van Telmastaal, werkt slechts bevrijdend voor opdrachtgever indien hiertoe door Telmastaal vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

2.7 Bij overschrijding van de in art. 2.4 geregelde of afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn, zal opdrachtgever vanaf het moment dat de vordering conform art. 2.4 opeisbaar wordt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag per maand of gedeelte ervan, een rente groot 1/12 van de geldende wettelijke rente verschuldigd zijn. Telkens wanneer een factuur gedurende één jaar onbetaald blijft, wordt de hoofdsom na verloop van dat jaar verhoogd met de gedurende dat jaar vervallen rente. Indien opdrachtgever na aanmaning nalatigblijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen; de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% (vijftien) van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van €250,- (tweehonderdvijftig euro).

2.8 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Telmastaal nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Telmastaal de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

3. Levering en leveringstermijnen

3.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, worden verkochte zaken geleverd ,,af magazijn Telmastaal’’. De zaken reizen voor risico van opdrachtgever. De kosten van vervoer voor leveringen ter waarde van een bedrag kleiner dan €750,- exclusief omzetbelasting, komen voor rekening van opdrachtgever. Indien alsdan door Telmastaal tegenover of met derden terzake van het vervoer verklaringen worden afgelegd, bedingen worden overeengekomen en/of verplichtingen worden aangegaan, wordt zulks geacht in naam en voor rekening van opdrachtgever te zijn geschied. Bij grotere leveringen draagt Telmastaal de kosten van vervoer, zonder daarmee het risico op zich te nemen.

3.2 Indien schriftelijk is overeengekomen dat het transport van de verkochte zaken geschiedt voor rekening en risico van Telmastaal, geschiedt levering van de zaken ,,aan ingang bouwplaats’’, met dien verstande dat het voor rekening van Telmastaal komende vervoersrisico per gebeurtenis niet zal uitstijgen boven €12.500,-.

3.3 Alle door Telmastaal genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen in geen geval als termijn als bedoeld in art. 6:83 sub a B.W. worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

Telmastaal is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Alleen een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de art. 11 en 12 van deze algemene voorwaarden.

3.4 Een overeengekomen leveringstermijn vangt eerst aan, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens in het bezit van Telmastaal zijn gesteld, en betaling -voor zover deze gelijktijdig met de opdracht moet worden verricht- heeft plaatsgevonden.

3.5 In het bijzonder kan vertraging, ontstaan doordat de bij het aangaan van de overeenkomst voorziene omstandigheden zijn gewijzigd of de benodigde materialen, mits tijdig besteld door Telmastaal, niet tijdig aan haar zijn geleverd, niet gelden als reden voor ontbinding. In dit geval wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging. Leveringstermijnen worden opgegeven op basis van geslaagde produktie van de verkochte zaken in één procesgang.

Het optreden van fouten in een procesgang kan aanzienlijke vertraging in de levering veroorzaken; overschrijding door deze oorzaak kan niet als excessieve overschrijding als bedoeld in art. 3.3 worden beschouwd.

3.6 De leveringstermijn wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke opdrachtgever in gebreke blijft enig opeisbaar aan Telmastaal verschuldigd bedrag te voldoen.

4. Aanvaarding door opdrachtgever

4.1 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot eenvoudig te constateren gebreken binnen 14 (veertien) dagen na levering van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft kenbaar gemaakt. Indien Telmastaal na afloop van deze termijn desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.2 In het geval van een overeenkomst van koop en verkoop of van het verrichten van werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te hebben aanvaard, tenzij hij met betrekking tot overige gebreken binnen drie maanden na levering van de zaken of beëindiging van dat deel van de werkzaamheden zijn concrete bezwaren bij aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft kenbaar gemaakt. Indien Telmastaal na afloop van deze termijn desalniettemin op eventuele bezwaren van opdrachtgever ingaat, geschiedt dat geheel onverplicht; opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4.3 Telmastaal voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst, indien zij zaken levert met afmetingen, in vergelijking met de geoffreerde afmetingen gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers van Telmastaal.

4.4 Telmastaal voldoet op genoegzame wijze aan haar verplich tingen uit een overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden, indien de verleende diensten binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, afwijken van de geoffreerde eisen.

5. Garantie

5.1 Telmastaal verplicht zich conform de art. 4.1 en 4.2 tijdig gemelde gebreken te herstellen door (in het geval van geleverde zaken) kosteloze terbeschikkingstelling van hetzij middelen ter reparatie, hetzij vervangende zaken of (in het geval van het verrichten van werkzaamheden) door het opnieuw (doen) uitvoeren van de werkzaamheden.

5.2 De door Telmastaal in acht te nemen garantietermijn is echter nimmer langer dan de door de toeleverancier van Telmastaal gehanteerde garantietermijn, indien door opdrachtgever is bedongen dat de zaken en/of onderdelen betrokken moeten worden van een met name genoemde toeleverancier.

5.3 De beoordeling of geleverde zaken voor vervanging of vergoeding in aanmerking komen, geschiedt door de betrokken toeleverancier van Telmastaal; Telmastaal conformeert zich aan het oordeel van deze toeleverancier.

5.4 De in art. 5.1 genoemde garantieverplichting vervalt, indien:

a. Telmastaal vóór constatering van het gebrek te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met het (voorgenomen) gebruik van de geleverde of nog te leveren zaken;
b. het gebrek het gevolg is van onoordeelkundig gebruik door of nalatigheid van opdrachtgever, diens werknemers of ondergeschikten;
c. de geleverde zaken niet worden gebruikt conform hun bestemming;
d. opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig voldoet of voldaan heeft aan enige verplichting, voortvloeiend uit de of enig andere tussen partijen gesloten overeenkomst.

5.5. In het kader van haar garantieverplichting door haar vervangen zaken worden eigendom van Telmastaal.

6. Eigendomsvoorbehoud

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Telmastaal totdat alle bedragen, die opdrachtgever aan Telmastaal verschuldigd is voor de krachtens enige tussen partijen vigerende overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 2.7, volledig aan Telmastaal zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

7 Rechten van Telmastaal

7.1 Het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op materialen en bescheiden (zoals: ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes etc.) die door Telmastaal aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berust uitsluitend bij Telmastaal of haar licentiegevers, en opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, één en ander tenzij in een door partijen ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2 Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde, dan wel terhandgestelde materialen en/of bescheiden vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Telmastaal kunnen bevatten; opdrachtgever verbindt zich deze informatie geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of de materialen en/of bescheiden aan enige derde in gebruik te geven.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen en/of bescheiden.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart Telmastaal tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering, dat de fabricage volgens of montage van door opdrachtgever aangeleverde materialen, modellen, tekeningen of andere aanwijzingen inbreuk maakt op enig merken-, octrooi-, auteurs-, gebruiks- , model- of enig ander recht van een derde. Opdrachtgever zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits Telmastaal opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan opdrachtgever overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Indien een rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastaal de zaken vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

8. Rechten van opdrachtgever

Telmastaal vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering, dat de door Telmastaal zelf ontwikkelde zaken inbreuk maken op een in Nederland geldend auteurs- of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom. Telmastaal zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever Telmastaal onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Telmastaal overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in art. 12 is onverminderd van toepassing. Indien een rechtsvordering is ingesteld of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Telmastaal de zaken vervangen of zodanig wijzigen als haar goed dunkt.

9. Medewerking door opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan Telmastaal te verschaffen

9.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing binnen zijn organisatie van de aangeleverde materialen en bescheiden.

9.3 Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties, zoals door Telmastaal is aangegeven, of -bij gebreke daarvan- zoals algemeen gebruikelijk is.

9.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke apparatuur, materialen of gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig art. 9.3 ter beschikking van Telmastaal zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Telmastaal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Telmastaal aan opdrachtgever in rekening te brengen.

10. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

11. Beëindiging

11.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindiging door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

11.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Telmastaal nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Telmastaal voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden – ondanks andersluidend beding- op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

11.3 In afwijking van het bepaalde in art. 11.1 kan Telmastaal de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
b. aan opdrachtgever -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend;
c. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt;
d. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;
e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag wordt gelegd;
f. op door Telmastaal geleverde zaken, waarvan Telmastaal krachtens art. 6 nog de eigenaar is, beslag wordt gelegd;
g. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindiging, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
h. de directie van de onderneming van opdrachtgever wijzigt;
i. een kredietverzekeringsmaatschappij van Telmastaal de kredietfaciliteiten met betrekking tot opdrachtgever beperkt of intrekt. Telmastaal zal wegens ontbinding krachtens art. 11.3 nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

12. Aansprakelijkheid van Telmastaal

12.1 Telmastaal aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

12.2 Voldoening door Telmastaal aan haar garantieverplichting geldt als enige en volledige schadevergoeding.

12.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Telmastaal slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Telmastaal voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indi recte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Telmastaal is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

12.4 De door Telmastaal te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig) van de op grond van die overeenkomst door Telmastaal aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Telmastaal in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Telmastaal. De in dit lid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Telmastaal verleende crediteringen.

12.5 In geval van een onrechtmatige daad van Telmastaal is Telmastaal slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.6 In geval van een onrechtmatige daad van één van Telmastaals werknemers of ondergeschikten waarvoor Telmastaal rechtens aansprakelijk gehouden wordt, is Telmastaal aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, tenzij schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer of ondergeschikte. De schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro)) per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Voor andere schade sluit Telmastaal haar aansprakelijkheid ex art. 6:170 B.W. uitdrukkelijk uit.

12.7 Aansprakelijkheid van Telmastaal voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan welke in de art. 12.5 en 12.6 wordt aanvaard, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, of een dergelijk beroep door de rechter in strijd met de redelijkheid en billijkheid wordt bevonden, zal de schadevergoeding per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting), bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan, of -bij gebreke daarvan- de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan €500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

12.8 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat
opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade bij aangetekend schrijven aan Telmastaal heeft gemeld.

12.9 Opdrachtgever vrijwaart Telmastaal voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van Telmastaal alsook onder verantwoordelijkheid van Telmastaal werkzame personen, die verband houden met de door Telmastaal geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, daaronder mede begrepen:

a. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Telmastaal en personen die onder verantwoordelijkheid van Telmastaal werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
b. schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
c. schade die het gevolg is van een gebrek in door Telmastaal geleverde produkten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of insamenhang met eigen produkten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

13. Overmacht

13.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

a. vertraagde levering of verlenging van door Telmastaal tijdig bestelde materialen of verzochte diensten;
b. transportmoeilijkheden;
c. storingen in het bedrijf van Telmastaal, die buiten haar schuld zijn ontstaan;
d. (tijdelijke) bedrijfssluiting van Telmastaal;
e. brand;
f. werkstaking;
g. oproer;
h. nucleaire ongevallen;
i. oorlog.

14. Gedeeltelijke nietigheid

14.1 De nietigheid van een artikel heeft niet de nietigheid van deze gehele voorwaarden tot gevolg.

14.2 De nietigheid van een onderdeel van een artikel heeft niet de nietigheid van het gehele artikel tot gevolg.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

15.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de arrondissementsrechtbank te Arnhem of, wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door de krachtens de wet bevoegde
kantonrechter.

16. Deponering en inzage

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
Arnhem d.d. 15 April 1993 en worden op aanvraag kosteloos door Telmastaal toegezonden